Privacyverklaring

1.    Inleiding

UBA Bouw B.V. en UBA Projectontwikkeling B.V., hierna te noemen “UBA”, gevestigd aan de J.A. van Seumerenlaan 4, 1422 XS te Uithoorn, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2.    Contactgegevens

UBA Bouw B.V. / UBA Projectontwikkeling B.V.

J.A. van Seumerenlaan 4

1422 XS Uithoorn

Tel. 0297 543400

www.uba.nl

3.    Te verwerken persoonsgegevens

UBA verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u zelf deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Per dienst verschilt het of, en zo ja welke persoonsgegevens wij hiervan verwerken.

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Burgerservicenummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

4.    Doelen en grondslagen

UBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het versturen van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • UBA verwerkt ook uw persoonsgegevens om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving.

5.    Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

UBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

6.    Delen van persoonsgegevens met derden

UBA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Hierdoor zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. UBA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7.    Cookies of vergelijkbare technieken

UBA gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8.    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Wilt u uw persoonsgegevens (laten) wijzigen of (laten) verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging doen naar info@uba.nl. Dit geldt ook voor een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. UBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9.    Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

UBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@uba.nl

 

Uithoorn, 1 mei 2018